Bohag 2000

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BOHAGSFLYTTNING FÖR KONSUMENT

1. Tillämplighet
Dessa bestämmelser skall tillämpas på uppdrag om flyttning av bohag
inom Sverige som beställs av en konsument huvudsakligen för
enskilt ändamål.
Konsumenten benämns i dessa bestämmelser beställaren. Den
som åtar sig uppdraget benämns transportören.
Transportören är ansvarig enligt dessa bestämmelser för hela
uppdraget även om någon annan på transportörens uppdrag
genomför hela eller delar av flyttuppdraget.
Fraktas fordonet som utför flyttningen under någon del av transporten
med annat transportmedel såsom fartyg, järnväg eller flyg,
skall transportören ändå ansvara enligt dessa bestämmelser under
hela transporten. Om skadan, förlusten, minskningen eller dröjsmålet
beror på händelse som bara kan inträffa under sådan befordran
(t ex hårt väder, urspårning, växelfel) och inte beror på underlåtenhet,
eller har orsakats av åtgärd från transportören skall dock
transportören ansvara gentemot beställaren enligt de tvingande
lagregler som gäller för det aktuella transportmedlet. Detta förutsatt
att beställaren känt till att hela eller delar av transporten skulle komma
att utföras med annat transportmedel än motorfordon och har
informerats om de särskilda risker bruk av det andra transportmedlet
innebär.

2. Flyttuppdragets omfattning
Uppdraget omfattar transport av bohag från en avtalad avsändaradress
till en avtalad mottagaradress inklusive lastning/lossning på
respektive plats. Uppdragets närmare omfattning framgår av kontraktet,
av vilket beställaren skall tillställas ett exemplar snarast efter
beställning, dock senast då uppdraget påbörjas.
Uppdraget skall anses påbörjat när transportören får tillgång till
bohaget för packning eller om packning inte ingår i avtalet när förflyttningen
av bohaget börjar. Uppdraget skall anses avslutat när
bohaget har packats upp eller om packning inte ingår i avtalet, lossats
på mottagaradressen.
Uppdraget kan även omfatta tillfällig magasinering, dock högst
femton dagar, om den ombesörjs av transportören som ett led i
flyttuppdragets utförande. Om uppdraget huvudsakligen rör magasinering
eller lagring gäller särskilda bestämmelser.
Om inte annat särskilt har avtalats omfattar uppdraget inte:
a.avtagning och påläggning av fast golvbeläggning
b.från- eller tillkoppling av fast belysningsarmatur
c.nedtagning och uppsättning av inredningsdetaljer som fasta
hyllor, gardiner, draperier, tavlor, speglar eller installationer
som radio- och TV-antenner med tillhörande ledningar,
d.transport av värdesaker som pengar, bankböcker, värdepapper,
föremål av ädla metaller, smycken eller därmed jämförliga
värdesaker;
e.transport av föremål som kan vålla skada på person eller
egendom såsom brandfarliga, explosiva, frätande eller illaluktande
ämnen, vapen och ammunition mm,
f. transport av vin och sprit till den del värdet av de alkoholhaltiga
dryckerna överstiger 5.000 kronor,
g.transport av levande djur och växter,
h.tömning av vattensäng,
i. flyttstädning,
j. temperaturkänsligt gods, om inte parterna avtalat om sådan
transport

3. Transportörens skyldigheter
Transportören skall utföra uppdraget på ett fackmässigt sätt och
med tillbörlig omsorg vårda beställarens flyttgods och övrig egendom.
Transportören skall också med tillbörlig omsorg ta tillvara beställarens
intressen och samråda med beställaren i den utsträckning
som det behövs och är möjligt.
Om det har avtalats att beställaren själv skall packa bohaget bör
transportören ge beställaren råd och anvisningar så att skador kan
undvikas. Beställaren ansvarar dock för alla skador som kan anses
bero på brister i packningen som han själv utfört.
Transportören skall ge beställaren vägledning vid lämnandet av
uppgifter som har betydelse för uppdraget. Om beställaren har gjort
upp en förteckning över särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt
punkt 4, stycke 4, skall transportören kontrollera mot förteckningen
när uppdraget påbörjas och när det slutförs.
Har beställaren själv ombesörjt packning, gäller transportörens kontroll
endast dessa kollin och synligt flyttgods.

4. Beställarens upplysningsskyldighet
Beställaren skall lämna information som är av betydelse för uppdragets
utförande. Har uppdraget föregåtts av besiktning är beställaren
dock inte skyldig att lämna sådan information som transportören bort
inhämta vid besiktningen.
Information enligt ovan kan avse:
– omfattningen av bohaget, boyta och biutrymmen på avsändaroch
mottagaradresserna
– tillfart och förekomst av fungerande hiss och dess lastförmåga
vid avsändar- och mottagaradress,
– särskilt tunga och utrymmeskrävande föremål, t. ex. piano och
större skåp,
– föremål eller flyttgods som på grund av sin beskaffenhet kan
skada personer eller transportmateriel, eller
– särskilt värdefulla föremål eller grupp av sådana föremål eller ömtåliga
föremål.
Med särskilt värdefulla föremål avses föremål som kan antas ha ett
högre marknadsvärde än ett halvt prisbasbelopp enligt lag (1962:381)
om allmän försäkring som gällde vid tiden då avtalet ingicks. Med
grupp av föremål förstås grupp av sammanhörande föremål (såsom
servis av glas, porslin, kristall och dylikt, set, serie, musikanläggning
etc).
Om beställaren inte lämnar här angivna upplysningar kan beställaren
själv få svara för skador på flyttgodset, enligt vad som framgår i
punkt 11.
Beställaren bör i eget intresse göra en förteckning över särskilt
värdefulla eller ömtåliga föremål, t. ex. tavlor och antikviteter och ange
ett uppskattat marknadsvärde för varje föremål.
Om beställaren trots anmodan från transportören inte ger upplysningar
om flyttgods som kan skada sak eller person, och transportören
bedömer att risk för sådan skada föreligger som inte lämpligen kan
avvärjas på annat sätt, har transportören rätt att oskadliggöra flyttgodset
på beställarens bekostnad.

5. Pris och betalning
Transportören skall lämna fast prisuppgift såvida inte annat avtalats.
Mervärdeskatt skall alltid vara inräknad i priset.
Om transportören lämnat ungefärlig prisuppgift för uppdraget får
det ursprungliga priset inte överskridas med mer än femton procent.
Det avtalade fasta eller ungefärliga priset skall anges i avtalet. Om
fast pris inte avtalats, skall principerna för beräkning av priset framgå
av avtalet.
Transportören har rätt till pristillägg om tjänsten fördyras på grund
av omständigheter som är att hänföra till beställaren och som transportören
inte bort förutse när avtalet ingicks. Transportören skall underrätta
beställaren och begära dennes anvisningar omedelbart om
orsak till pristillägg uppstår.
Om inte annat följer av avtalet skall beställaren betala till transportören
genast efter att uppdraget slutförts.
Om transportören har skälig anledning att befara att beställaren inte
fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, får transportören begära att
beställaren ställer godtagbar säkerhet eller kvarhålla mot fordran svarande
del av flyttgodset till dess beställaren fullgjort sina förpliktelser
eller ställt säkerhet.
Om beställaren inte betalar i tid har transportören rätt att debitera
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6. Avbeställning av uppdraget
Beställaren har rätt att avbeställa uppdraget. Om avbeställningen
sker tidigare än 15 dagar innan uppdraget skall påbörjas har transportören
inte rätt till ersättning. Vid avbeställning därefter har transportören
rätt till ersättning enligt följande.
Om uppdraget avbeställs innan det påbörjas har transportören
rätt till ersättning för de faktiska kostnader och förluster som uppkommit
till följd av avbeställningen, dock högst med 10 procent av
det avtalade priset.
Om uppdraget avbeställs sedan det påbörjats, har transportören
rätt till full ersättning för den del av uppdraget som transportören
utfört samt skälig ersättning för förluster och kostnader till följd av
avbeställningen, dock högst 20 procent av den återstående delen
av det avtalade priset.
Vid avbeställning som beror på omständigheter som beställaren
inte bort förutse vid beställningen, t ex sjukdom eller arbetslöshet,
har transportören endast rätt till ersättning för den del av uppdraget
som utförts.

7. Dröjsmål med uppdragets utförande
Dröjsmål föreligger om uppdraget inte påbörjas, framskrider på
avtalat sätt eller avslutas inom avtalad tid och detta inte beror på
någon omständighet på beställarens sida. Om någon tid inte har
avtalats, föreligger dröjsmål när den faktiska tiden för uppdraget
överskrider den tid som kan anses som normal för ett sådant uppdrag.
8. Fel i uppdragets utförande
Fel i uppdragets utförande föreligger om resultatet avviker från vad
som har avtalats eller vad beställaren särskilt med hänsyn till punkterna
3 och 4 har rätt att kräva.
9. Påföljder vid fel eller dröjsmål
Vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 7 och 8 ovan får beställaren,
om dröjsmålet eller felet inte beror på något förhållande på hans
sida,
– kräva att felet avhjälps eller att uppdraget fullgörs eller
– göra avdrag på priset i den utsträckning som motsvarar felet
eller dröjsmålet eller
– häva avtalet i sin helhet även när uppdraget påbörjats om syftet
med uppdraget genom kontraktsbrottet blivit i huvudsak förfelat
och transportören insett eller bort inse detta eller
– häva avtalet i icke utförd del om kontraktsbrottet har väsentlig
betydelse för beställaren och
– kräva ersättning enligt vad som framgår i punkt 11.

10. Beställarens rätt att hålla inne betalning
Beställaren får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för
att ge beställaren säkerhet för hans krav på grund av fel eller skada
eller förlust av bohag eller dröjsmål.

11. Transportörens ersättningsskyldighet
11.1 Ersättning vid fel, skada, förlust eller dröjsmål
Transportören är skyldig att ersätta beställaren för skada som denne
tillfogats till följd av fel eller skada på eller förlust av bohag eller
dröjsmål, om transportören inte visar att felet, eller skadan eller förlust
av bohag eller dröjsmålet beror på hinder eller omständigheter
utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde ha förväntats
räkna med vid avtalets ingående och vars följder han heller inte
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Transportören är också skyldig att ersätta beställaren för skada
som under uppdragets utförande uppkommer på annan egendom
än det bohag som omfattas av tjänsten och denna skada drabbar
beställaren eller någon i hans hushåll, om inte transportören visar
att skadan inte beror på försummelse från dennes sida.
11.2 Ersättningsskyldighetens omfattning
Ersättningsskyldigheten omfattar egendomens marknadsvärde vid
tiden för skadan eller förlusten, ersättning för reparationskostnad
eller annan kostnad till följd av skadan, minskningen eller förlusten.
Ersättningen för reparationskostnad eller annan kostnad skall dock
aldrig överstiga vad som skulle ha utgått vid förlust av ifrågavarande
föremål.
Om transportören ersätter skadat föremål med likvärdig sak eller
lämnar full ersättning för skada skall äganderätten till det skadade
övergå till transportören, om han så begär.
Vid skador på flyttgodset äger transportören rätt att avhjälpa
skadan genom reparation, även om beställaren inte kräver det, om
han genast efter reklamation erbjuder sig att göra detta och beställaren
inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpande
skall ske inom skälig tid efter det beställaren gett transportören tillfälle
till det.
Transportörens ersättningsskyldighet omfattar inte skada eller förlust
i näringsverksamhet och är i sin helhet begränsad till ett belopp
per hushåll motsvarande 20 gånger det prisbasbelopp enligt lag
(1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden då avtalet ingicks.
Ersättning utgår ej för affektionsvärde eller indirekt skada eller
förlust.
Transportörens ansvar för dröjsmål är begränsat till högst ett belopp
per hushåll motsvarande ett halvt prisbasbelopp enligt lag
(1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden då avtalet ingicks.
Transportörens ersättningsskyldighet kan jämkas eller bortfalla helt
om skadan beror på följande omständigheter.
a.Fel eller försummelse på beställarens sida (t ex dennes felaktiga
packning, uppackning, lastning, ofullständiga eller felaktig märkning,
felaktiga anvisningar eller försummelse att lämna i punkt 4
angivna upplysningar).
b.Sådan beskaffenhet av vissa slag av flyttgods, som gör det särskilt
utsatt för smärre skada genom förflyttningen i sig (t ex levande
växter, matvaror, temperaturkänsligt flyttgods, obetydliga
skador på polerade ytor).
c.Skada på ömtålig elektronisk utrustning (t.ex. datorer, datortillbehör,
tv-apparater) som uppstår trots att transportören iakttagit
fackmässig omsorg.
d.Transportören visar att skada på föremål uteslutande orsakats av
dess bristfälliga beskaffenhet.
11.3 Begränsning av skada
Part som lider skada på grund av kontraktsbrott eller avbeställning, är
skyldig att i skälig utsträckning begränsa skadan. Gör han inte det får
han själv bära en motsvarande del av förlusten.
12. Försäkring
Särskild objektsförsäkring för transporter kan på sedvanliga försäkringsvillkor
tecknas efter beställarens anvisning och på dennes bekostnad
avseende hela bohagsflyttningen eller för särskilda i flyttuppdraget
ingående föremål för att säkerställa ersättning för inträffad
skada även i fall då transportören inte är ersättningsskyldig enligt
dessa bestämmelser.
Särskilda krav på försäkring gäller för magasinering av bohag.

13. Dröjsmål på beställarens sida
Om det avtalats att beställaren skall medverka vid uppdragets utförande,
t. ex. vid packning och han inte i rätt tid lämnar sådan medverkan
som är en väsentlig förutsättning för uppdraget, får transportören
göra avbrott i arbetet till dess beställaren lämnat sin medverkan.
Transportören har då rätt till ersättning för kostnad som beror på beställarens
dröjsmål, såvida inte beställaren visar att dröjsmålet beror
på försummelse på transportörens sida.
Om beställarens dröjsmål med betalning eller annan avtalad prestation
är av väsentlig betydelse får transportören häva avtalet. Beställaren
kan i sådant fall även bli skyldig att med skäligt belopp ersätta
eventuell kostnad som kontraktsbrottet orsakat.

14. Reklamation och reklamationsfrister
Om beställaren vill framställa anspråk mot transportören på grund av
fel, skada, förlust eller dröjsmål skall han underrätta transportörenom
detta inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet, skadan,
förlusten eller dröjsmålet. Reklamation får dock inte ske senare
än två år efter det att uppdraget avslutades.
Beställaren bör besiktiga flyttgodset och kontrollera eventuella
transportskador snarast efter att tjänsten har slutförts. Beställaren
bör därvid i eget intresse dokumentera eventuella skador för att
underlätta en reklamation. Detta kan ske genom att skadade emballage
sparas eller fotograferas och/eller genom att flyttgodset besiktigas i
närvaro av vittnen.
Reklamation och underrättelse om anspråk bör ske skriftligen.

15. Tvist
Uppkommer tvist mellan transportör och beställare skall parterna i första
hand försöka lösa denna genom frivillig överenskommelse. För att
få hjälp att lösa tvisten på lokal nivå kan beställaren vända sig till kommunal
konsumentvägledare. Om inte parterna kan enas kan tvisten
prövas i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvisten kan också
prövas i allmän domstol.