Kontor 2003

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR FLYTTNING AV KONTORSINVENTARIER

1. TILLÄMPLIGHET M.M.
A. Allmänt
Bestämmelserna skall tillämpas på uppdrag inom Norden
avseende flyttning av kontorsinventarier m m, nedan benämnt
flyttgods. Bestämmelser gäller även vid interna omflyttningar
utan att fordon används. Den som åtager sig uppdraget
benämns transportören. Med beställaren avses den för vars
räkning uppdraget utföres.
B. Under transport
Fraktas fordonet som utför transporten under någon del av
denna med annat transportmedel såsom fartyg, järnväg eller
flyg, skall transportören ändå ansvara enligt dessa bestämmelser
under hela transporten. Om skadan, förlusten, minskningen
eller dröjsmålet beror på händelse som bara kan inträffa under
sådan befordran, såsom hårt väder, urspårning, växelfel, och
inte beror på underlåtenhet, eller har orsakats av åtgärd från
transportören, skall dock transportören ansvara gentemot
beställaren enligt de tvingande lagregler som gäller för det
aktuella transportmedlet.

2. UPPDRAGETS OMFATTNING
Uppdragets närmare omfattning framgår av avtalet.
Uppdraget skall anses påbörjat när transportören mottar det
flyttgods som uppdraget omfattar. Uppdraget skall anses avslutat
när flyttgodset avlämnats på avtalad plats.
Om inte annat särskilt har avtalats omfattar uppdraget inte:
a. montering och demontering av datorer och annan ITutrustning,
b. nedtagning och uppsättning av inredningsdetaljer såsom
fasta hyllor, fast belysningsarmatur, gardiner, draperier,
tavlor, speglar eller installationer som radio- och TVantenner
med tillhörande ledningar,
c. befattning med
– flyttgods som kan vålla skada på person eller egendom
såsom brandfarliga, explosiva, frätande eller illaluktande
ämnen, vapen och ammunition m m,
– pengar, bankböcker, värdepapper, föremål av guld
eller ädla metaller eller därmed jämförliga värdesaker,
d. transport av växter,
e. flyttstädning.

3. EKONOMI
Ersättning för uppdrag kan utgöras av fast pris eller löpande
räkning. Vid löpande räkning beräknas ersättningen efter den
tid som åtgår för uppdraget. Priset kan även grundas på enhet
som kan vara per ton, m3, sändning eller dylikt. Transportören
förbehåller sig rätten till sedvanlig kreditprövning och förskottsbetalning.
Transportören har rätt till pristillägg om tjänsten fördyras av
omständigheter som är att hänföra till beställaren eller annat
förhållande som ökar transportörens kostnader för uppdragets
utförande och som transportören inte hade eller borde haft
kännedom om när avtalet ingicks.
Om transportören har skälig anledning att befara att beställaren
inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, får transportören
begära att beställaren ställer godtagbar säkerhet eller
kvarhålla mot fordran svarande del av flyttgodset till dess beställaren
fullgjort sina förpliktelser eller ställt säkerhet. Om
beställaren inte betalar i tid har transportören rätt till dröjsmålsränta
motsvarande vid varje tid gällande referensränta med
tillägg av åtta procentenheter.
Mervärdesskatt tillkommer enligt lag.

4. BESTÄLLARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Beställaren skall lämna information som är av betydelse för
uppdragets utförande. Informationen enligt ovan kan avse:
a. omfattningen av inventarier, lokalytor och biutrymmen
i de lokaler som omfattas av uppdraget,
b. tillfart till lastnings- och lossningsadresser samt förekomst
av fungerande hiss och dess lastförmåga och dimensioner,
c. särskilt tunga eller utrymmeskrävande föremål, såsom
kassaskåp, tyngre maskininventarier eller dylikt, och vid
behov, uppgift om vikt och tyngdpunkt,
d. flyttgods som på grund av sin beskaffenhet kan skada
personer eller flyttmateriel,
e. särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål.
Om beställaren underlåter att lämna här föreskrivna upplysningar
är han, om inte annat överenskommes, ansvarig för sådan
kostnad, skada och förlust, som orsakas därav.
Om underlåtenheten gäller flyttgods som är ägnat att skada
sak eller person, och risk för sådan skada föreligger, som ej
lämpligen kan avvärjas på annat sätt, äger transportören rätt
att utan ersättningsskyldighet förstöra eller eljest oskadliggöra
föremålen eller inventarierna.

5. DRÖJSMÅL PÅ BESTÄLLARENS SIDA
Om beställaren skall medverka vid uppdragets utförande såsom
vid packning och han inte i rätt tid lämnar sådan medverkan
som är en väsentlig förutsättning för uppdraget, får transportören
göra avbrott i arbetet till dess beställaren lämnat sin medverkan.
Transportören har då rätt till ersättning för kostnad som beror
på beställarens dröjsmål, såvida inte beställaren visar att dröjsmålet
beror på försummelse på transportörens sida.
Om beställarens dröjsmål med betalning eller annan avtalad
prestation är av väsentlig betydelse får transportören häva
avtalet. Beställaren är i sådant fall även skyldig att med skäligt
belopp ersätta eventuell kostnad som kontraktsbrottet orsakat.

6. ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVTALET
Om avtalet ändras kan priset justeras.
Skulle transportuppdraget försvåras eller fördyras genom
omständigheter, som inträffar efter avtalsslutet, och som helt
beror på beställaren, äger transportören uttaga ett häremot
svarande tillägg.
Om avtalets fullgörande varaktigt förhindras eller försvåras
till följd av hinder, som ingendera parten kunnat påverka eller
vid avtalets ingående bort förutse, såsom myndighetsåtgärd,
krigshändelse, mobilisering, terrorism, avbrott i allmänna samfärdseln,
bojkott, strejk, lockout, blockad m m, äger vardera
parten häva avtalet. Det åligger därvid beställaren att betala
ersättning för de åtgärder, som transportören hunnit vidtaga
för uppdragets genomförande och som efter hävningen vidtages
enligt beställarens anvisningar eller i dennes intresse.
2002-12-20 -2- Bwn.Kontor 2003.org.wpd

7. TRANSPORTÖRENS ANSVAR
Transportören ansvarar för att uppdraget utföres med fackmässig
omsorg.
I. Skada på eller förlust eller minskning av flyttgods under
uppdragets utförande.
A. Transportören ansvarar inte för skada, förlust eller minskning
som orsakats av
1. fel eller försummelse eller handlande från beställarens
sida, såsom dennes felaktiga handhavande, packning,
uppackning, lastning, stuvning eller lossning av flyttgods,
ofullständiga eller felaktiga märken eller nummer på kollina
eller beställarens felaktiga anvisningar eller försummelse
att lämna i § 4 föreskrivna upplysningar,
2. flyttgodsets beskaffenhet som gör det särskilt utsatt för
fara att minskas eller skadas, trots transportörens fackmässiga
och normala hantering, såsom ömtålig elektronisk
utrustning, datorer och annan IT-utrustning, TV-apparater,
lampor, instrument, klockor, gips- eller förgyllda föremål,
levande växter, temperaturkänsligt flyttgods, inbegripet
obetydliga skador på polerade ytor,
3. radioaktiv strålning, händelser på grund av krig eller krigsliknande
förhållanden, samhälleliga oroligheter, strejk,
lockout, blockad, myndigheters ingripande, naturhinder
eller annan force majeure,
4. föremålets bristfälliga beskaffenhet.
B. Ersättning utgår inte för skada på eller minskning eller
förlust av innehållet i lådor, korgar och skåp, såvida inte
transportören ombesörjt packningen.
C. Transportörens ersättningsansvar är begränsat till
1. 30 prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring
sammanlagt per uppdrag,
2. ett marknadsvärde uppgående till ett halvt prisbasbelopp
enligt lag om allmän försäkring för varje enhet, vars vikt
är högst 25 kg,
3. två procent av prisbasbeloppet enligt lag om allmän
försäkring per kg för enhet, vars vikt överstiger 25 kg.
Med enhet förstås även sammanhörande föremål såsom,
dator med tillhörande bildskärm och tangentbord eller
dylikt samt möbelgrupp, set, serie, etc.
D. Ersättning för skada på eller minskning eller förlust av
flyttgods skall beräknas efter dess marknadsvärde vid
tidpunkten för skadan, minskningen eller förlusten. Ersättning
för affektionsvärde eller för värdeminskning som
kan kvarstå efter fackmässig reparation utgår inte.
E. Ersättningsskyldigheten omfattar egendomens marknadsvärde
vid tiden för skadan eller förlusten, ersättning för
reparationskostnad eller annan kostnad till följd av skadan,
minskningen eller förlusten. Ersättningen för reparationskostnad
eller annan kostnad skall dock aldrig överstiga
vad som skulle ha utgått vid förlust av ifrågavarande föremål.
Om transportören ersätter skadat föremål med likvärdig
sak eller lämnar full ersättning för skada skall äganderätten
till det skadade flyttgodset övergå till transportören, om
han så begär.
Vid skador på flyttgodset äger transportören rätt att
avhjälpa skadan genom reparation, även om beställaren
inte kräver det.
II. Dröjsmål
Om transportören inte utfört uppdraget inom avtalad tid skall
han ersätta beställaren för direkta och skäliga kostnader som
denne haft på grund av dröjsmålet.
Ersättningen är begränsad till ett belopp motsvarande det
för den aktuella transporten avtalade priset.
Om transportören kan visa att dröjsmålet inte beror på fel
eller försummelse från hans sida föreligger inte ovan angivna
ersättningsskyldighet.

8. INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR
Transportören ansvarar inte för indirekt skada, följdskada och
ren förmögenhetsskada.

9. FÖRSÄKRING
Särskild objektsförsäkring för flyttuppdraget kan på sedvanliga
försäkringsvillkor förmedlas efter beställarens anvisning och
på dennes bekostnad avseende hela flyttuppdraget, eller för
särskilda i flyttuppdraget ingående föremål, för att säkerställa
ersättning för inträffad skada även i fall då transportören inte
är ersättningsskyldig enligt dessa bestämmelser. Förmedling
av sådan försäkring sker endast i de fall beställaren uttryckligen
och skriftligt begärt att så skall ske och under förutsättning att
försäkringsgivaren accepterar att teckna sådan försäkring.

10. PANTRÄTT M M
Transportören har panträtt i beställarens tillhöriga flyttgods,
som är under transportörens kontroll, dels för alla därå vilande
kostnader – arvoden och lagerhyra däri inräknade – och dels
för transportörens samtliga övriga fordringar hos beställaren.
Om flyttgods förkommer eller förstörs har transportören motsvarande
rätt i ersättningsbelopp från försäkringsbolag eller
annan.
Vid utebliven betalning av förfallen fordran äger transportören
låta på betryggande sätt sälja så mycket av föremålen eller
inventarierna att förutom kostnader, transportörens sammanlagda
fordringar täcks. Transportören skall om möjligt i god
tid underrätta beställaren om de åtgärder som transportören
avser att vidta för föremålens försäljning.

11. REKLAMATION
Den som vill begära ersättning av transportören för att flyttgods
minskats, skadats eller förlorats skall inom sju dagar ge
transportören meddelande härom (reklamation).
Sker reklamation senare än sju dagar från det att godset
utlämnats av transportören, åligger det den som framställer
ersättningsanspråk mot transportören att visa att minskningen,
skadan eller förlusten inträffat innan flyttgodset utlämnats av
transportören. Minskning eller skada som är synlig vid flyttgodsets
mottagande skall dock, vid äventyr av talans förlust,
reklameras omedelbart när transportören utlämnat flyttgodset.
Reklamation som avser annat än skada på eller minskning
eller förlust av flyttgodset skall göras inom fjorton dagar efter
den dag då beställaren fått eller borde ha fått kännedom om
de omständigheter som grundar ersättningsskyldighet för
transportören. Om sådan reklamation inte skett har beställaren
förlorat sin talerätt.

12. PRESKRIPTION
Talan mot transportören skall väckas inom ett år.
Tiden skall räknas
a. vid minskning, skada eller dröjsmål från dagen då
flyttgodset utlämnades till beställaren eller annan anvisad
mottagare,
b. vid förlust från trettionde dagen efter utgången av avtalad
tid för utlämnandet eller annars från sextionde dagen efter
det transportören mottog flyttgodset.
Om talan ej väcks inom nu angiven tid är beställarens
talerätt förlorad (preskription). Preskriberad fordran får ej
heller göras gällande på annat sätt, såsom genom genkäromål
eller kvittning.

13. TVIST
Tvist i anledning av avtal vartill dessa bestämmelser fogats
skall avgöras av allmän domstol om inte parterna uttryckligen
överenskommit om annat.

14. LAGRING
För uppdrag som huvudsakligen rör magasinering eller lagring
gäller särskilda bestämmelser.